Thông báo!
Bảo trì server từ 18h15 đến 19h00 để giảm LAG do lâu ngày hoạt động không bảo trì dẫn tới phát sinh một số tình trạng LAG linh tinh.


Kính báo!