Thông báo!
Bảo trì Server quay về phiên bản cũ !

Do bản mới bị lỗi nào đó khiến Crash mất Sub-2 hoặc 3, nên tạm thời quay về phiên bản cũ để sử dụng.

Thời gian hoàn tất: 16:58