Thông báo!
Bảo trì hoàn tất, cập nhật tính năng mới !

Cụ thể như sau:
- Cập nhật tự động dùng skill Buff cho bản thân: /autobuff on
- Fix mất hiệu ứng Buff DL khi move map
- Fix Max Level in event BloodCastle, ChaosCaslte
- Fix Auto nhặt Zen x2 Zen

Thời gian bảo trì hoàn tất lúc 13:55