[Thông báo] Tăng tỉ lệ rơi Ngọc ở Map Kanturu trở lên !