[Thông báo] [11:45] Bảo trì UPDATE 04 tới 11h55 (16/1)