[Thông báo] [21:15] Bảo trì cập nhật BIG UPDATE (13/1/2019)