Thông báo!
Hôm nay 7/1 bị lỗi Giới hạn Reset nên mọi người được Reset 8 lần thay vì 3 lần, ngày mai sẽ trở lại bình thường, tức Top1 được Reset 3 lần còn Top dưới kém Top1 bao nhiêu lần thì được Reset tưng đó để bằng Reset với TOP1.

Xin lỗi AE vì sơ xuất này và chắc hẳn đang Reset còn thấp nên AE cũng muốn Reset nhiều hơn 8 lần.

Kèm theo hỗ trợ Tân thủ cày cấp nhanh hơn
Reset từ 0~10 có Exp 150x
Reset từ 11~20 có Exp 120x
Reset trên 21 có Exp mặc định của Server là 80x

Kính báo!