[Thông báo] ♦♦ Thông tin OpenBeta - Lorencia - Season 2 (6/1/2019)