[Thông báo] ♦ Thông tin OpenBeta & Giới hạn Reset - máy chủ "Thiên Mệnh" !